Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

28 юни 2013

Управителният съвет на Шахматен клуб ЦСКА   София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 13.07.2013 г. в 10 ч. в залата на адрес: ул. Антон П. Чехов 16А, при следния дневен ред:

1. отчет
за дейността на Шахматен клуб  ЦСКА през
2012 г. и финансов отчет за 2012 г.;

2. доклад на
контролния съвет;

3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2013 г.;

4. избор на управителен съвет;

5. избор на контролен
съвет;

6. разни.

Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

Съобщението за Общото събрание е публикувано в Държавен вестник брой №46 от 21 май 2013 година

От Управителния съвет на шахматен клуб ЦСКА

 Нашите състезатели

PunchevI01

Отбор мъже

гм Даворин Куляшевич,грм Петър Арнаудов, мс Алекси Йовчев, фм Георги Филев, ммРадослав Димитров.

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook