Покана за Общо събрание

30 януари 2017

 Управителният съвет на Шахматен клуб „ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 11.02.2017 г. в 17 ч. в залата на адрес: ул. Антон П. Чехов 16А, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.;

2. доклад на контролния съвет;

3. приемане на програма за дейността на клуба и проектобюджет за 2017 г.;

4. избор на управителен съвет;

5. избор на контролен съвет;

6. разни. Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

 Нашите състезатели

Стефан Райков

момчета

Димитър Даскалов, Стефан Райков,  Иван Николов,

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook