Свалете устава в PDF формат

У С Т А В

НА ШАХМАТЕН КЛУБ “ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ

НА АРМИЯТА” / ШК “ЦСКА” /

І. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 1. /изм. ОС,12.06.2003/Шахматен клуб “Централен спортен клуб на армията” /ШК “ЦСКА”/ е доброволпа, обществена организация, която обединява шахматистите, членуващи в клуба. Предмет на дейността на ШК “ЦСКА” е координиране на развитието и практикуването на шахмата от членовете на клуба и неговите симпатизанти.

Чл. 2. /1/ Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е: Шахматен клуб “Централен спортен клуб на армията” /ШК “ЦСКА”/.

/2/ Седалището на клуба е: гр. София-1415, кв. „Драгалевци”, ул.316, №11

Чл. 3. Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа наименованието, седалището, адреса, както и данни за регистрацията му.

Чл. 4. /изм. ОС, 12.06.2003/ /изм. ОС 10.09.05/ ШК “ЦСКА” е сдружение с нестопанска цел, самостоятелна юридическа личност и се представлява от председателя или заместник-председателя на управителния съвет, упълномощен с решение на управителния съвет.

Чл. 5. /1/ Клубът е юридическо лице с произтичащите от това права и задължения. В своята дейност той се ръководи от законите на страната, устава и решенията на общото събрание на членовете му.

/2/ За осъществване на дейността си клубът може с решение на управителния съвет да изгражда секции и други работни органи и звена.

/3/ /изм. ОС, 12.06.2003/ ШК “ЦСКА” ще извършва своята дейност в обществена полза за разпространението, усвояването и практикуването на шахмата сред своите членове и симпатизанти в страната и подлежи на вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

/4/ ШК “ЦСКА” е учреден за неопределен срок.

Чл. 6. /доп. ОС 10.09.05./ Ръководството на ШК “ЦСКА” се осъществява от общото събрание, управителния съвет, председателя и заместник-председателя..

Чл. 7. Целта на клуба е да работи за разпространение на знания за шахмата; организиране на групи и подготовка на състезатели и отбори за участие във вътрешни и международни състезания и турнири; изграждане на спортна материална база и др.

Чл. 8. /1/ За постигане на своите цели ШК “ЦСКА”:

 1. Провежда учебно-тренировъчна дейност за подготовка на състезатели и отбори по шахмат, осигурявя участие в официални вътрешни и международни състезания и турнири и изпълнение на спортния календар;

 2. Организира и провежда масови шахматнни прояви, демонстративни турнири, сеанси, семинари и др.

/2/ /доп. ОС 10.09.05./ Клубът извършва допълнителна стопанска дейност, а именно:

 1. Предоставя рекламни услуги;

 2. Предоставя спортни услуги;

 3. Предоставя педагогически услуги;

 4. Всякакви други, разрешени от закона и свързани с предмета на основната дейност и идеалните цели на ШК “ЦСКА”.

/3/ Приходите от предходната алинея се изразходват единствено за осъществяване на предмета на дейност на ШК “ЦСКА” и за постигане на идеалните му цели.

Чл. 8а. /нов ОС, 12.06.2003/ /1/ ШК “ЦСКА” разходва имуществото си за:

 1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и физическата култура;

 2. Подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

 3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;

 4. Други цели, определени със закон.

/2/ ШК “ЦСКА” разходва имуществото си по реда на чл.41 на ЗЮЛНЦ.

/3/ ШК “ЦСКА” заявява за вписване в Централния регистър обстоятелствата по чл. 45, ал.2 на ЗЮЛНЦ.

ІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 9. /доп. ОС 10.09.05./ Член на ШК “ЦСКА” може да бъде всяко физическо и/или юридическо лице без резлика на пол, раса, религия, национална и етническа принадлежност и политически убеждения, което приема неговия устав, изпълнява решенията на общото събрание и управителния съвет и работи за изпълнението на целите и задачите на клуба.Членове на ШК “ЦСКА” не могат да бъдат лица, лишени от граждански права за извършени престъпления.

Чл. 10. Членовете на ШК “ЦСКА” се приемат от управителния съвет въз основа на писмено заявление на кандидата, с което той декларира, че приема устава на клуба, ще работи за изпълнение на целите и задачите му и че ще изпълнява решенията на неговите ръководни органи. Юридическите лица представят съответни доказателства, удостоверяващи съществуването им и решение на компетентния си орган на управление. В решението задължително се сочи и физическото лице, което ще го представлява в органите на управление на клуба.

Чл. 11. /доп. ОС 10.09.05./ Управителният съвет разглежда заявленията на кандидатите за членство в шахматния клуб най-късно на второто си редовно заседание след подаването им. Управителният съвет има право да откаже членство на лица, нанесли материални или морални щети на клуба със свои предходни действия.

Чл. 12. /доп. ОС 10.09.05./ Членовете на ШК “ЦСКА” имат право да участват в общото събрание на членовете с право на глас; да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на клуба; да прекратяват членството си в клуба по собствено желание; да ползват с предимство спортната материална база, след заплащане на годишния членски внос, размерът на който се определя с решение на общото събрание. Заплащането на членския внос трябва да се извърши до 31. март на текущата година и се доказва с квитанция, издадена от касиера на управителния съвет или с вписване в членската карта. Членовете на клуба могат да участват с преференции в проявите на ШК “ЦСКА”, а също и да бъдат информирани относно дейността на клуба.

Чл. 13. /1/ Членовете на ШК “ЦСКА” са длъжни:

 1. Да изпълняват устава и решенията на ръководните органи;

 2. Да заплащат встъпитилен и редовен членски внос;

 3. Да работят според възможностите и компетенциите си за постигани на целите и задачите на шахматния клуб;

 4. Да опазват спортната материална база и имуществото, което им се предоставя за ползване при тренировки и състезания.

/2/ /нова, ОС 12.06.2003/ За задълженията на клуба членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът на клуба не отговаря лично за задълженията на клуба.

Чл. 14. Членството в ШК “ЦСКА” се прекратява:

 1. По собствено желание, въз основа на заявление до управителния съвет;

 2. При поставяне под ограничено или пълно запрещение;

 3. При изключване;

 4. При неплащане на годишния членски внос;

 5. При смърт и/или прекратяване на юридическото лице;

 6. По взаимно съгласие между страните.

Чл. 15. Член на клуба се изключва с мотивирано решение на управителния съвет при следните случаи:

 1. При системно нарушаване на устава на ШК “ЦСКА” и неизпълнение на решенията на общото събрание и управителния съвет;

 2. С действията си уронва престижа на клуба и пречи за постигането на неговите цели и задачи;

 3. При членство в друг шахматен клуб.

Чл. 16. Решенията на управителния съвет за изключване на член на клуба могат да се обжалват пред общото събрание.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. /доп.ОС 10.09.05./ ШК “ЦСКА” има следните органи на управление:

 1. Общо събрание;

 2. Управителен съвет;

 3. Председател.

 4. Упълномощен от управителния съвет заместник-председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Общото събрание на ШК “ЦСКА” се състои от всички членове на клуба.

Чл. 19. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно по решение на управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на клуба.

Чл. 20. /изм. ОС 12.06.2003/ Поканата за свикване на общо събрание се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на подходящо за информиране на членовете място най-малко един месец преди насрочения ден. В поканата се съобщават мястото, датата, часът и дневният ред на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Чл. 21. Редовните и извънредните заседания на общото събрание вземат решения по въпросите, които предварително са били обявени в дневния ред.

Чл. 22. Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове на клуба плюс един. Ако не се явят нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Чл. 23. Общото събрание взима решенията си с явно гласуване и обикновенно мнозинство. Само решения за сливане на клуба с друга организация, изменения на устава и прекратяване дейността на клуба се взимат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите с право на глас.

Чл. 24. Един член на клуба може да представлява не повече от трима други членове въз основа на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 25. Никой от членовете на общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до: него; неговия съпруг/а/ или роднина по права линия, без ограничения по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26. /1/ Общото събрание изменя и допълва устава; взема ешения относно структурата на клуба; избира и освобождава членовете на управителния съвет; приема и изключва членове; приема програма за дейността на клуба; приема бюджета на клуба;

приема отчета за дейността на управителния съвет; взема решение за прекратяване на дейността на клуба; отменя решения на другите органи на клуба, които противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на клуба; избира председателя на управителния съвет и определя встъпителния и редовния членски внос.

/2/ /изм. ОС 12.06.2003/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на клуба.

/3/ /изм. ОС 12.06.2003/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност, съответствие с устава и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 27. /1/ /изм. ОС 12.06.2003/ Управителния съвет се състои от единадесет лица – членове на клуба. Юридически лица, които са членове на клуба, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години.

/2/ /изм. ОС 12.06.2003/ Управителният съвет избира от своя състав заместник-председател и секретар.

/3/ По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.

/4/ При избора на управителен съвет общото събрание може да реши едно или две места в управителния съвет да бъдат попълнени с членове след общото събрание с решение на новоизбрания управителен съвет.

Чл. 27а. /нов ОС 12.06.2003/ /доп. ОС 10.09.05./ Управителният съвет:

 1. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

 5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на клуба;

 6. Определя реда и организира извършването на дейността на клуба, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

 7. Определя адреса на клуба;

 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

 9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава

 10. Изработва и приема Вътрешен правилник на управителния съвет, който има задължителен характер за членовете му.

 11. Управителният съвет свиква свои редовни заседания минимум 10 пъти в годината.

 12. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за сключените с тяхно знание и съгласие договори.

13. Всеки от членовете на управителния съвет внася по 250 лева годишно в касата на клуба, разделени на пет еднакви вноски. С решение на управителния съвет един /или двама/ от членовете му може да бъде освободен от посоченото задължение. Неизпълнинието на две вноски води до незабавно / автоматично/ отпадане от състава на управителния съвет

Чл. 28. /1/ Председателят на управителния съвет представлява клуба; осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на клуба; изпълнява задълженията, предвидени в устава.

/2/ /нова, ОС 12.06.2003/ Заместник-председателят на управителния съвет замества председателя в негово отсъствие.

/3/ /нова, ОС 12.06.2003/ /доп. ОС 10.09.05./ Секретарят води, съхранява и отчита документацията на клуба. На всяко заседание на управителния съвет той представя на членовете му протокол с решенията от предходното заседание, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 29. /1/ /изм. ОС 12.06.2003/ /доп. ОС 10.09.05./ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на трима от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя или от определен от управителния съвет негов член.

/2/ /изм. ОС 12.06.2003/ /доп. ОС 10.09.05./ Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието присъстват поне шест негови членове. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.34 – с мнозинство от всички членове. При равенство на гласовете решаващ е гласът на водещия заседанието председател или заместник-председател.

/3/ /нова, ОС 12.06.2003/ Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 30. Управителният съвет на ШК “ЦСКА” утвърждава своите помощни органи.

Чл. 30а. /нов, ОС 12.06.2003/ /1/ ШК “ЦСКА” води книга за протоколите от заседанията на управителния съвет и общото събрание. Ръководещият заседанието и и лицето, изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ ШК “ЦСКА” изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на клуба и постигнатите резултати;

 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

 3. Финансовия резултат.

/3/ Докладът по предходната алинея е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.

Чл. 31. /1/ Финансовата дейност на ШК “ЦСКА”, както и отговорността по изразходването на средствата се ръководи от председателя на управителния съвет.

/2/ /нова, ОС 12.06.2003/ Поне веднъж годишно ШК “ЦСКА” осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Чл. 31а. /1/. Общото събрание избира за срок от две години Контролен съвет в състав: председател и двама членове.

/2/. Контролният съвет:

 1. Проверява изрядността на финансовата и деловата документация на клуба

2. Следи за своевременното разглеждане на жалбите, писмата, предложенията и др. материали, постъпили в клуба.

3. Проверява състоянието и изпълнението на бюджета, изразходването на паричните и материалните средства, стопанисването на материалната база.

4. Контролира и съдейства за редовното събиране на членския внос.

5. Има право на цялостна информация за дейността на УС.

6. Председателят или член на КС е длъжен да присъства на заседанията на УС и има право на съвещателен глас.

7. Докладва ежегодно за своята дейност, констатации и предложения пред общото събрание

/3/. Контролният съвет взима своите решения / оформени надлежно в протоколи/ при пълен състав с единодушие.

Чл.32. /нов, ОС 12.06.2003/ ШК “ЦСКА” представя пред Централния регистър до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година съгласно изискванията на чл.46/2/ на ЗЮЛНЦ.

Чл. 33. /стар чл.32/ ШК “ЦСКА” има емблема, флаг, печат и други символи, които се одобряват от управителния съвет.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИМУЩЕСТВА СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. /изм. ОС 12.06.2003/ ШК “ЦСКА” се прекратява, ликвидира и имуществото за удовлетворяване на кредиторите се разпределя съгласно разпоредбите на чл. 13 – 16 , 43 и 44 на ЗЮЛНЦ.

Чл. 35. За неуредените от този устав положения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото в Република България законодателство.

ХХХ

Настоящият изменен и допълнен устав на ШК “ЦСКА” е приет по точка 4. от дневния ред на общото събрание на клуба, състояло се на 22 юни 2007 година в гр. София, с 26 гласа “за” от общо 26 членаучаствали в заседанието.Нашите състезатели

54727630_2247775331948547_3208034639591505920_n

момичета

Петя Караиванова, Калина Гледачева, Елеонора Валентинова,Ралица Маркова, Анджелика Ненова

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook