Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

4 януари 2019

 На 18.12.2018година в брой 105 на Държавен вестник бе публикувана следната Покана
Управителният съвет на Шахматен клуб „ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 9.02.2019 г. в 17 ч. в залата на адрес София, ул. Антон П. Чехов № 16А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през 2018 г. и финансов отчет за 2018 г.;
2. доклад на контролния съвет;
3. приемане на програма за дейността на клуба и проектобюджет за 2019 г.;
4. промени в устава;
5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет;
7. разни.
Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.


Нашите състезатели

Иван Николов

момчета

Димитър Даскалов, Стефан Райков,  Иван Николов,

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook